+31 (0) 627 50 50 42 [email protected]
impact nieuwe regelgeving vanaf 01-01-2017
nieuws / impactnieuweregelgeving

impact nieuwe regelgeving vanaf 01-01-2017

Op 1 januari 2017 treedt een nieuw Arbobesluit in werking, dat op 29 september 2016 is gepubliceerd in het Staatsblad (nr. 340). Dit besluit betreft de verlaging van de grenswaarde voor amfibole asbestvezels, en een herziening van de indeling in risicoklassen. Inmiddels heeft het ministerie van SZW vastgesteld dat de asbestsector niet in staat is gebleken om de nieuwe regels per 1 januari 2017 volledig te implementeren. Daarom heeft de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) aangekondigd dat tot 1 februari 2017 niet op deze nieuwe regelgeving zal worden gehandhaafd. Een gedoogperiode van een maand dus.

Voorts is op 30 november 2016 in de Staatscourant (nr. 64906) een Arboregeling gepubliceerd over de vaststelling van een werkveldspecifiek certificatieschema voor asbestinventarisatie en asbestverwijdering. Kort gezegd: een nieuw certificatieschema voor de SC540 (inventariseren) en de SC530 (asbest verwijderen). Deze nieuwe Regeling treedt in werking op 1 maart 2017 en heeft met name voor de asbestinventarisatiebureaus grote gevolgen. Gesproken wordt al over een ‘stelselwijziging’ waar de bureaus zich terdege in een relatief korte tijd op moeten voorbereiden. (Lees verder…)

 

 1. Nieuwe wettelijke grenswaarden (Arbo) voor amfibole asbest
 • Vanaf 01-01-2017: 2.000 vezels/m3 (was: 10.000 vezels/m3);
 • Over drie jaar (?) : 300 vezels/m3.

 

 1. Nieuwe indeling in risicoklassen bij verwijdering van asbest

RK1:                emissie blijft onder de wettelijke grenswaarden van serpentijn en amfibool (2000 v/m3);

RK2:                emissie overschrijdt de wettelijke grenswaarde van serpentijn;

RK2A:             emissie overschrijdt de wettelijke grenswaarde voor amfibool, uitgezonderd:

 • Kleine losliggende oppervlakken van maximaal 2,5 m2
 • Bij verwijdering van amfibool bevattende asbestbronnen met een maximum van 2 massaprocent amfibole asbestvezels;
 • Bij verwijdering van amfibool bevattende asbestbronnen met behulp van een techniek waarbij de bron luchtdicht wordt afgeschermd (zoals bijvoorbeeld een glovebag of een mini containment).

 

 1. Gevolgen
 • Aanpassing SMA-rt;
 • Alle inventarisatierapporten van voor 01-01-2017 moeten worden aangepast (‘inlegvel’);
 • Saneringswerkzaamheden na 01-01-2017 dienen te worden uitgevoerd op basis van de nieuwe risicoklassen;
 • Eindcontrole moet worden uitgevoerd conform de “Interimregeling eindcontrole na een asbestsanering in risicoklasse 2A” (NEN).

 

 1. Nieuwe certificatieschema’s asbestinventarisatie en asbest verwijderen
 • Het onderscheid in een ‘volledig type A’ en een ‘type B’-onderzoek vervalt;
 • De asbestinventarisatie richt zich uitsluitend op de door de opdrachtgever vooraf aangegeven aard en omvang, ‘de reikwijdte’;
 • Het asbestinventarisatiebureau moet hierover vooraf zeer nadrukkelijk met de opdrachtgever communiceren;
 • De opdrachtgever heeft een inspanningsverplichting jegens het asbestinventarisatiebureau om alle mogelijke informatie en interviewmogelijkheden over het te onderzoeken bouwwerk of object aan de DIA aan te reiken;
 • De DIA is verplicht een grondig vooronderzoek uit te voeren, voordat deze het bouwwerk of het object gaat inventariseren. Dit kan ertoe leiden dat de DIA verplicht is een archiefonderzoek in te stellen bij de betreffende gemeente;
 • Indien een asbestbron achteraf niet blijkt te zijn geïnventariseerd, kunnen de volgende twee situaties ontstaan:
  • De bron bevindt zich binnen de ‘reikwijdte’ van het onderzoek. In dat geval kan het inventarisatiebureau grote problemen krijgen met de Certificerende Instelling wat kan leiden tot schorsing of intrekking van het certificaat.
  • De bron bevindt zich buiten de ‘reikwijdte’ van het onderzoek. In dat geval gaat het inventarisatiebureau ‘vrijuit’ en dient een aanvullend onderzoek te worden uitgevoerd op kosten van de opdrachtgever.

 

 1. Impact
 • De asbestinventarisatie moet op een aangepaste  manier worden voorbereid en uitgevoerd;
 • De rapportage zal ook op een aangepaste manier moeten worden samengesteld;
 • De opdrachtgever zal zich er vooraf van moeten vergewissen welke asbestbronnen verwijderd moeten worden.

 

Meer weten? Stuur een e-mail naar [email protected]

error: Content is protected !!