+31 (0) 627 50 50 42 jan@jvwconsult.nl
Modernisering Regelgeving Asbest
nieuws / modernisering regelgeving asbest
Retrospectief onderzoek asbestblootstelling
impact nieuwe regelgeving vanaf 01-01-2017

Modernisering Regelgeving Asbest

In een brief van 27 september 2018 aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Van Ark van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangegeven dat ze de bestaande asbest wet- en regelgeving ingrijpend gaat moderniseren. Volgens de staatssecretaris bevat het huidige stelsel teveel knelpunten die een goed  functionerende sector in de weg staan. De verbeteringen heeft ze gevat in 8 actiepunten waarmee ze aan de slag gaat en de uitwerking ervan moet begin 2019 zichtbaar zijn.

Op 10 januari 2019 heeft het ministerie van SZW een stakeholdersbijeenkomst georganiseerd waar vertegenwoordigers van een 28-tal organisaties en instellingen aanwezig waren. Tijdens deze bijeenkomst zijn de belangrijkste aandachtspunten uitgewisseld en heeft de asbestsector  de gelegenheid gekregen constructieve voorstellen te doen voor een verbetering van het huidige stelsel.

Welke knelpunten wil de Staatssecretaris aanpakken om het stelsel te verbeteren?

  • Regelgeving en certificatie-eisen verbeteren.

Ze wil maatregelen nemen om de regelgeving en het toezicht meer éénduidig en risicogericht te maken. Technische voorschriften over veilig werken met asbest en werkwijzen op het gebied van asbestverwijdering worden zoveel mogelijk uit de certificatieschema’s gehaald.

  • De stand van de wetenschap verduidelijken.

Ze gaat de werking van het instrument SMA-rt versterken en geeft TNO daarbij een nieuwe rol, om professionals sneller helderheid te laten geven over de stand van de wetenschap.

  • Innovatie stimuleren.

Ze zorgt ervoor dat innovatieve ideeën in de asbestsector vlotter worden beoordeeld, zodat nieuwe werkwijzen sneller de markt op kunnen komen en innoveren loont. Hiertoe wordt in de loop van 2019 een nieuw Validatie- en Innovatiepunt (VIP) opgericht ter vervanging van de bestaande “commissie SCi 547”. In het VIP zullen TNO en het RIVM een belangrijke rol gaan spelen.

  • Vertegenwoordiging in balans brengen.

Het asbestveld kent uiteenlopende belangen. Ze heeft de beheerstichting Ascert verzocht om de vertegenwoordiging van die belangen meer in balans te brengen. Hiertoe heeft Ascert inmiddels een Visiedocument opgesteld die u hier kunt downloaden.

  • Deskundigheid borgen bij complexe asbestwerkzaamheden.

Asbestwerkzaamheden die vallen in de laagste risicoklasse mogen zonder certificaat worden uitgevoerd. Incidenteel betreft dat complexe werkzaamheden. Om de deskundigheid bij dit soort werkzaamheden te borgen, zal de regelgeving zodanig worden aangepast dat een certificaat vereist is bij die saneringen waarvoor complexe technieken nodig zijn.

  • Verbetermogelijkheden in eindbeoordeling verkennen.

Na het verwijderen van asbest moet er een eindbeoordeling plaatsvinden door een onafhankelijke inspectie-instelling. Deze blijkt niet altijd van goede kwaliteit.

De staatssecretaris gaat onderzoeken of die eindbeoordeling meer onafhankelijk en meer kostenefficiënt kan plaatsvinden.

  • Toezicht effectiever maken.

Het toezicht  is momenteel verdeeld over verschillende toezichthouders. Dit wordt ervaren als ‘versnipperd’ en soms tegenstrijdig.

De handhavingsmogelijkheden van de Inspectie SZW zal worden versterkt. Daarnaast wordt versnippering tegengegaan door scherper onderscheid tussen controles door CI’s en toezicht door Inspectie SZW, en door versterkte samenwerking met Omgevingsdiensten.

  • Ontwikkeling op de voet volgen.

Wanneer de genoemde maatregelen niet voldoende effectief blijken te zijn, zal d Staassecretaris overwegen om tot invoering van een erkenningsregeling over te gaan teneinde notoire overtreders (sneller) van de markt te kunnen halen.

error: Content is protected !!