+31 (0) 627 50 50 42 [email protected]
Retrospectief onderzoek asbestblootstelling
nieuws / retrospectief onderzoek asbestblootstelling
Modernisering Regelgeving Asbest

Retrospectief onderzoek asbestblootstelling

Indien iemand meent te zijn blootgesteld aan asbestvezels, kan vaak door middel van een ‘retrospectief onderzoek’ achteraf worden vastgesteld wat hiervan de aard en omvang is geweest. De resultaten van een dergelijk onderzoek zijn natuurlijk primair van belang voor de betrokkene zelf, maar kunnen ook van belang zijn voor diens werkgever of verhuurder.

De afgelopen jaren heb ik meerdere onderzoeken uitgevoerd, en in veel gevallen bleken de resultaten voor de betrokkene(n) bepaald geruststellend.

In enkele gevallen bleek sprake te zijn van een significante blootstelling. Aan mijn rapportage werd dan een verklaring toegevoegd van een medisch milieukundige over de mogelijke gezondheidseffecten.

Wanneer kan een retrospectief onderzoek worden uitgevoerd?

De handelingen waarbij de veronderstelde blootstelling heeft plaatsgevonden dienen zo nauwkeurig mogelijk te worden gesimuleerd, uiteraard onder asbestcondities.

Hiervoor speelt één of meerdere interviews met betrokkene(n) een cruciale rol. De verrichte handelingen of omstandigheden waarbij de veronderstelde blootstelling heeft plaatsgevonden, dienen zo nauwkeurig mogelijk te worden nagebootst.

Meetplan

Op basis van de interviews wordt een gedetailleerd meetplan opgesteld, die de grondslag vormt voor de te simuleren handelingen. Tijdens deze handelingen worden diverse luchtmetingen uitgevoerd waarvan de filters worden geanalyseerd met behulp van SEM/RMA.

De analyseresultaten geven dan een representatief beeld van de aard en omvang van de blootstelling aan respirabele asbestvezels.

Conclusies

Indien is gebleken dat de wettelijke grenswaarde voor asbest niet is overschreden, gaan we ervan uit dat er geen sprake is van een gezondheidsrisico. Wordt de wettelijke grenswaarde wel overschreden, zal aan de rapportage een verklaring van een extern medisch milieukundige kunnen worden toegevoegd die ingaat op de aard van het eventuele gezondheidsrisico.

error: Content is protected !!